WELCOM TO WEBSITE OF THE 8/4

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA LỚP TÔI TRONG THÁN 12 VÀ THÁNG 1 ĐÂY

STT               TÊN                                LOẠI                          HẠNG

1          PHẠM HỒNG ĐÀO                       GIỎI                            1


2          ĐẶNG THỊ KIM THÙY                   GIỎI                            2 


3          ***************                     GIỎI                            2


4          VÕ HOÀNG THÔNG                      GIỎI                            2


5          LÊ ĐẶNG MINH THƯ                     GIỎI                            5


6          HUỲNH TRỌNG DĨ                        GIỎI                           6


7           PHẠM NGỌC GIÀU                        GIỎI                          6


8           ĐẶNG KIM HUYỀN                         KHÁ                           8


9           NGUYỄN THỊ BẢO THU                  KHÁ                            9


10         ĐẶNG THỊ XUÂN NGUYÊN               KHÁ                            10 

              

11         LÊ NGỌC ĐỒNG                            KHÁ                            10


12         NGUYỄN THỊ CẨM LAN                   KHÁ                            12


13         NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG THANH    KHÁ                            13


14         TRẦN TẤN THỌ                            KHÁ                             14


15         NGUYỄN PHƯỚC TIẾN                    KHÁ                            15


16         NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO         KHÁ                            16 

   

17         VÕ THỊ CẨM TIÊN                         KHÁ                             17


18         PHẠM TRƯỜNG AN                         KHÁ                            17


19         NGUYỄN HOÀNG GIANG                  KHÁ                             17


20         TRẦN HỮU LUÂN                           KHÁ                             20


21         VĂNG THỊ TRANG                          KHÁ                             21


22         NGUYỄN TẤN TÀI                           KHÁ                             22


23         PHẠM THÀNH DANH                       KHÁ                             23


24         NGÔ CHÍ BẢO                               KHÁ                             24


25         NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI                  KHÁ                             25


26         TRẦN THẾ HUY                             TRUNG BÌNH                  26

   

27         LƯƠNG THỊ THANH                        TRUNG BÌNH                  26


28         NGUYỄN THỊ TÚ TRINH                   TRUNG BÌNH                  26


29         TRẦN ANH NGÂN                            TRUNG BÌNH                  29


30         NGUYỄN PHÚ SANG                         TRUNG BÌNH                  29


31         NGUYỄN BÌNH DÂN                         TRUNG BÌNH                   31


32         NGUYỄN THỊ THẢO TRÂN                 TRUNG BÌNH                  31


33         LƯƠNG TẤN KHÁ                             TRUNG BÌNH                   33


34         TRẦN MINH TRÍ                             TRUNG BÌNH                   33


35         NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN                    TRUNG BÌNH                   35


36         NGUYỄN ĐỨC THẮNG                        TRUNG BÌNH                  35


37         *****************                   **********                      **


38         TRẦN HUỲNH MINH THƯ                   TRUNG BÌNH                    38


39         LÊ HOÀNG ÚT                                 TRUNG BÌNH                    39


40         VÕ HOÀNG THIÊN QUANG                  TRUNG BÌNH                   40


41          TRẦN PHÚ VÀNG                                 YẾU                            41